Helse

Skolen har flere somatiske avdelinger, både i Arendal og Kristiansand. 

Undervisning ved Barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet Sykehus

SMI-skolen underviser elever på grunnskole- og videregående nivå som er innlagt ved somatisk avdeling ved Barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet Sykehus, med lokasjon i både Arendal og Kristiansand.

SMI-skolens pedagoger samarbeider med elev, foresatte og med elevens hjemmeskole. Undervisningens innhold og omfang tilpasses elevens forutsetninger og helsetilstand etter avtale med det medisinske personalet. Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn kan avtales.

Undervisningen foregår for det meste på eget skolerom i avdelingen, og ved behov på rommet til eleven.

Lillebølgen - Kristiansand

Lillebølgen er et kommunalt bo- og behandlingshjem drevet av Kristiansand Kommune. De fleste elevene i alderen 0-18 år kommer fra Kristiansand kommune, men det er også elever fra andre kommuner.

SMI skolen Kristiansand (SMI) har egen tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov ved Lillebølgen Bo- og behandlingssenter.  Elevgruppen er fra 0- 18 år. Våre elever har sterke funksjonsnedsettelser, og skolen jobber i tett samarbeid med pleiepersonale og fysioterapeut.

Alle våre elever har individuell plan (IOP) utarbeidet i samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste, foreldre og pleiepersonalet som daglig følger barnet. Eleven undervises en til en, og undervisningen gis av spesialpedagoger og fagarbeidere med bred kompetanse og erfaring innen Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK) og livsmestring.

I tillegg til enkeltundervisning har vi faste fellessamlinger hvor elevene sammen opplever et sosialt fellesskap. Vårt fokus er at alle våre elever skal oppleve mestring i et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Kongsgård - Kristiansand

Enhet for Spesialisert Rehabilitering ligger under Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (AFR) ved Sørlandet Sykehus Kristiansand på Kongsgård.

Ved Enhet for Spesialisert Rehabilitering (ESR), SSHF, på Kongsgård har SMI-skolen to logopeder/spesialpedagoger i 180% stilling. Undervisningstilbudet retter seg først og fremst mot ungdom og voksne med ervervede hjerneskader, og som iflg. Opplæringsloven har krav på spesialundervisning.

I henhold til Opplæringslovas §4a-2 har voksne rett til grunnskoleopplæring og dette gjelder også fornyet opplæring i grunnleggende ferdigheter tilpasset den enkeltes behov.

Logopedene på "Kongsgård" arbeider innen feltene:

  • Afasi (språkvansker som følge av ervervet skade i språksenteret i hjernen)
  • Taleapraksi (svikt i viljestyrt motorisk aktivitet i artikulasjonsorganene)
  • Utofordringer med pragmatisk kommunikasjon - kognitive kommunikasjonsvansker
  • Ervervede vansker med lesing og skriving
  • Artikulasjonsvansker
  • Stemmevansker
  • Dysfagi (vansker forbundet med svelging av mat og drikke)

Logopedene kartlegger, vurderer og iverksetter tiltak fortløpende i undervisningen.

De samarbeider tett med sykehusets øvrige tverrfaglige team for en helhetlig tilnærming til den enkelte elev.

De har også kontakt med pårørende samt det videre hjelpeapparatet som skal videreføre det påbegynte arbeidet etter at eleven er skrevet ut, så som PPT, den enkelte skole, voksenopplæring, privatpraktiserende logoped, spesialpedagoger etc.