Skoletilbud barnevern

Agder fylkeskommune v/ SMI-skolen i Agder har et overordnet ansvar for at barn og unge som bor på barnevernsinstitusjon i Agder skal få et best muligskoletilbud tilpasset den enkeltes behov og situasjon. Det vil si at elever på grunnskole får oppfylt retten til grunnskoleopplæring og evt. spesialpedagogisk hjelp, og at elever på videregående opplæring får et skoletilbud. (Opplæringslova § 13-2)  

Skoleplasser blir kjøpt fra grunnskoler i fylkets kommuner etter fastsatte satser og i henhold til PPTs sakkyndige vurdering om tilretteleggingsbehov / rett til spesialundervisning. Noen elever får sitt undervisningstilbud på SMI-skolen i Arendal eller Kristiansand, eller en kombinasjon av undervisning på nærskole og SMI-skole. Elever tilhørende videregående opplæring får i all hovedsak sin opplæring på fylkets videregående skoler. 

For tiden er det 6 private aktører som driver barnevernsinstitusjoner i Agder, i tillegg til Bufetat. Til sammen finnes det mellom 50 og 60 avdelinger med ca. 160 godkjente plasser. Institusjonene er lokalisert i mange kommuner i Agder. 

Det er institusjonens ansvar å melde inn alle elever til SMI-skolen, samt sende skolepapirer til SMI-skolen og nærskolen. Dette bør skje før eleven flytter inn på institusjonen, slik at det tidligst mulig kan etableres et skoletilbud. Det gjelder også elever som skal følges opp av Oppfølgingstjenesten. (Se innmeldingsskjema) Når SMI-skolen mottar et fullstendig utfylt  innmeldingsskjema vil det bli satt i gang et samarbeid for å etablere et skoletilbud. SMI-skolen, PPT, barnevernstjenesten og nærskole er naturlige aktører i dette samarbeidet. Skolepapirer vil i denne sammenheng være av vesentlig betydning, slik at skoletilbudet kan tilpasses optimalt til elevens behov. 

Melding om flytting til barnevernsinstitusjon - Agder fylkeskommune (agderfk.no)