Grunnskoleopplæring

SMI-skolen har flere lokasjoner for elever i grunnskolen. I Kristiansand deler grunnskolen lokaler med VGS på området til sykehuset i Kristiansand. I Arendal holder elevene til på Furukollen eller Sykehusveien 4. Grunnskoleavdelingen ved SMI-skolen gir skoletilbud til elever som:

  1. Bor på barnevernsinstitusjon i Agder, og som ut fra en totalvurdering ikke gis skoletilbud på nærskolen til institusjonen. Dette kan bl.a. handle om at institusjonsplasseringen er kortvarig, eller at eleven har sammensatte vansker som gjør det utfordrende å finne gode løsninger på nærskolen.

    Eller:
     
  2. Tilhører kommunale grunnskoler i regionen. Forutsetninger for å kunne gi eleven et tilbud ved SMI-skolen er at skoleeier og kommunal PPT i samarbeid med elevens hjemskole søker om plass ved SMI-skolen. Det er også en forutsetning at ABUP / SSHF er med i samarbeidet rundt eleven og anbefaler et skoletilbud ved SMI-skolen.

Grunnskoleavdelingen gir tilpassede skoletilbud til den enkelte elevs behov. Mange elever har sakkyndig vurdering som gir rett til spesialundervisning. Andre elever får opplæring jfr. nasjonale opplæringsmål.

Undervisningen organiseres primært i små grupper, men når det er riktig for den enkelte elev med bakgrunn i sakkyndig vurdering gis også undervisningen som 1:1.

Vi er tydelige på at for å lykkes i arbeidet med våre elever, så forutsetter dette tett og godt samarbeid med mange som er tett på ungdommen. Dette er selvsagt foreldre / foresatte, men også ABUP, PPT og barnevernstjenesten er naturlige samarbeidspartnere. For mange av ungdommene så er det barnevernsinstitusjonen som representerer foresatte.

På grunnskoleavdelingen har vi dyktige pedagoger, spesialpedagoger og fagarbeidere som daglig møter flotte elever. Vi ønsker å bidra til å styrke eleven både faglig og sosialt, og derfor legger vi stor vekt på å bygge elevens sosiale kompetanse. Dette gjennomsyrer hele vår tenkning, og både undervisning og pauser er preget av tett voksenoppfølging.

SMI-skolen har rådgivere som gir sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning.