Grunnskoleopplæring

SMI har flere lokasjoner for elever i grunnskolen. I Kristiansand deler grunnskolen lokaler med VGS på området til sykehuset. I tillegg foregår det grunnskoleopplæring på barneposten inne på sykehuset, og på ABUP døgnpost. I Arendal holder elevene til på Furukollen eller sykehusveien 4. Grunnskoleavdelingen ved SMI er en alternativ skolearena som gir skoletilbud til elever som:

  1. Bor på barnevernsinstitusjon i Agder, og som ut fra en totalvurdering ikke gis skoletilbud på nærskolen til institusjonen. Dette kan blant annet handle om at institusjonsplasseringen er kortvarig, eller at eleven har sammensatte vansker som gjør det utfordrende å finne gode løsninger på nærskolen. Agder Fylkeskommune har et eget inntaksteam som avgjør hvor eleven skal ha sitt skoletilbud.
  2. Tilhører kommunale grunnskoler i regionen. Forutsetningen for å kunne gi elevene et tilbud ved SMI er at skoleeier og kommunal PPT i samarbeid med elevens hjemskole søker om plass på SMI. Det er da en forutsetning at det er ledig kapasitet ved SMI, en slik henvendelse går til avdelingsleder ved SMI grunnskole i Kristiansand eller Arendal.

Grunnskoleavdelingen er en spesialpedagogisk opplæringsarena som gir tilpassede undervisningsopplegg basert på elevens sakkyndige vurdering. Opplæringen ved SMI organiseres som eneundervisning eller undervisning i små grupper.

Vi er tydelige på at for å lykkes i arbeidet med våre elever, så forutsetter dette tett og godt samarbeid med mange som er tett på ungdommen. Dette er selvsagt foreldre / foresatte, men også PPT og barnevernstjenesten er naturlige samarbeidspartnere. For mange av ungdommene så er det barnevernsinstitusjonen som representerer foresatte.

På grunnskoleavdelingen har vi dyktige pedagoger, spesialpedagoger og fagarbeidere som daglig møter flotte elever. Vi ønsker å bidra til å styrke eleven både faglig og sosialt, og derfor legger vi stor vekt på å bygge elevens sosiale kompetanse. Dette gjennomsyrer hele vår tenkning, og både undervisning og pauser er preget av tett voksenoppfølging.

SMI-skolen har rådgivere som gir sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning.